reklama

reklama

/>

5 milionów na opiekę społeczną

Powiat Jędrzejowski jest partnerem projektu pod nazwą „Powiat Jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”, który będzie realizowany od czerwca 2018 roku do maja 2020 roku. Całkowita wartość projektu to ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych.

Cel projektu to poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie kompleksowości wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych dla 256 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych z terenu woj świętokrzyskiego, mieszkańców powiatu jędrzejowskiego poprzez:

 –utworzenie (przez Fundację Perspektywy i Rozwój) Dziennego Domu Pobytu „ARKADIA” dla 30 osób zależnych starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych i objęcie ich (przez Stowarzyszenie PRO BONO) teleopieką,

 –stworzenie (przez ZHP Chorągiew Kielecką) sieci sześciu świetlic prowadzonych nowatorską metodą podwórkową, zgodnie z metodyką pedagogiki ulicy dla 90 osób uprawnionych, a nie korzystających z istniejących form,

 –adaptację (przez Gminę Sędziszów/MGOPS w Sędziszowie) lokalu i rozszerzenie działalności świetlicy środowiskowej na środowiskowo-socjoterapeutyczną dla 30 osób do 18 roku życia,

 –zatrudnienie trzech asystentów rodziny (dwóch przez Gminę Sędziszów/MGOPS w Sędziszowie, jednego przez Gminę Słupia/GOPS w Słupi) wspierających rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

 –objęcie (przez Powiat Jędrzejów/PCPR Jędrzejów) specjalistycznym wsparciem i poradnictwem 24 osób – rodzin i wychowanków pieczy zastępczej.

Utworzenie Dziennego Domu Pobytu „ARKADIA” zmierzać będzie m.in. do usamodzielnienia seniorów, pobudzenia ich zaradności, wyrobienia poczucia społecznej użyteczności.
Teleopieka będzie miała na celu błyskawiczną interwencję w sytuacjach alarmowych dotyczących zdrowia i życia seniorów.
Objęcie wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej będzie zmierzało do poprawy funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego poprzez rozwój usług wspierających osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i przebywających w niej wychowanków oraz minimalizacji wykluczenia społecznego dzieci pozostających w pieczy zastępczej,

Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych będzie miało na celu poprawę funkcjonowania rodziny w wyniku wsparcia asystenckiego (asystentów rodzin) oraz infrastrukturę opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną (świetlice) i metody szkoleniowe dla osób z różnymi dysfunkcjami i deficytami.
Ponadto na potrzeby uczestników projektu zostanie powołany Zespół Interwencyjny, który będzie się składał z prawnika, psychologa oraz doradcy zawodowego.
Projekt opiewa na kwotę 5 203 505,23 zł. Kwota dofinansowania to 4 693 805,08 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •